Duurzaamheid

Bij SwifterwinT is niet alleen ons product – groene energie – duurzaam, we werken ook duurzaam. Een windturbine levert in 3 tot 6 maanden evenveel energie op als er nodig is voor de bouw, het onderhoud en de afbraak van een turbine. Bij de bouw komt CO2 vrij, maar over de totale levensduur van een windturbine is de uitstoot erg laag. Gemiddeld gaat een windturbine 20 tot 30 jaar mee.

Hergebruik molens
Circulariteit is een belangrijk uitgangspunt voor SwifterwinT. Zo worden verschillende onderdelen van onze oude windturbines of zelfs complete windturbines hergebruikt.Dat doen we in Nederland, maar ook in het buitenland. In Kazachstan worden onderdelen van onze windturbines hergebruikt. En in Italië worden ‘onze’ kleinere turbines graag hergebruikt.

Dat kan omdat onze windturbines met relatief kleine kranen gemonteerd kunnen worden en gemakkelijk in onderhoud zijn. Ook het beton en staal uit de funderingen worden gerecycled. Door dit hergebruik dragen we bij aan een duurzame en circulaire toekomst.

Flora en fauna
We zijn ons bewust van de impact die onze activiteiten hebben op de flora en fauna in de omgeving. Daarom hebben we verschillende maatregelen genomen om het ecosysteem en de biodiversiteit te behouden en te verbeteren. Dit blijven we ook doen na de bouw. Lees hieronder wat we tot nu toe al gedaan hebben.

Respect voor de natuur
Tijdens het broedseizoen is er elke dag iemand met een speciaal getrainde hond over de bouwplaats gelopen om te voorkomen dat broedvogels, zoals de kievit, graspieper en gele kwikstaart, zich op het terrein gaan nestelen. Met een 3D-radar zijn de vlieghoogtes en -routes van aalscholvers in het IJsselmeer in kaart gebracht. Met die gegevens kunnen we maatregelen nemen om hun veiligheid te waarborgen.

Om het leefgebied van bevers en andere dieren te verbeteren, hebben we in het Swifterbos en het rivierduingebied een paaikom met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook hebben we extra wilgenbomen geplant en takkenrillen en ruigtes aangelegd om een veilig leefgebied voor kleine marterachtigen te creëren.

Ook na de bouwfase van de windturbines blijven we de impact op bepaalde diersoorten monitoren met als doel om de populatie van beschermde diersoorten in stand te houden. Voor futen in het IJsselmeer creëren we een rustgebied en plaatsen we kunstmatige riffen waar planten groeien. Hier komen vissen op af wat de futen aantrekt. We onderzoeken hoeveel vogels slachtoffer worden van een aanvaring met een windturbine en nemen maatregelen om dit te beperken. Daarnaast wordt de vleermuizenpopulatie bij het Swifterbos gemonitord en maken we afspraken over agrarisch natuurbeheer om de leefomstandigheden van akkervogels te verbeteren. We financieren onderzoek naar het effect van windturbines op IJsselmeervogels en werken samen met het waterschap Zuiderzeeland om de biodiversiteit in het vooroevergebied vorm te geven, in combinatie met het futenrustgebied. Al deze initiatieven zijn belangrijk om onze windturbines op een verantwoorde en duurzame manier te exploiteren, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de natuur en de omgeving.