Windturbines maken geluid maar de windparken Blauw en Groen willen de geluidsoverlast voor omwonenden zo gering mogelijk maken. Komende maanden onderzoeken de parken verschillende technische maatregelen.

Met deze boodschap zijn vertegenwoordigers van de windparken Blauw en Groen het gesprek aangegaan met omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Dronten over de lopende geluidsmetingen van de windparken. Op de bijeenkomst, maandagavond 27 mei, werden enkele tientallen inwoners bijgepraat. De metingen zijn in juni 2023 gestart door specialisten van DGMR en Sensornet. Anderhalf jaar lang wordt het omgevingsgeluid gemeten. Er wordt gemeten in Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Ketelhaven: op vijf plekken in de omgeving van Windplanblauw en de andere vijf staan bij Windplan Groen. Inwoners en geïnteresseerden kregen een toelichting op de eerste, voorlopige bevindingen. Ook konden ze vragen stellen en in gesprek gaan met de geluidsexperts en vertegenwoordigers van de gemeente en de windparken.

Geluidbeleving
Tijdens de bijeenkomst gaf de gemeente informatie over hoe de gemeente toezicht houdt op het naleven van afspraken in de vergunningen over geluid- en slagschaduw. Ook werd meer verteld over de manier waarop inwoners met klachten of zorgen een melding kunnen doen en wat hiermee gebeurt. Hiernaast was er ruimte om met gemeente en de windparken te praten over geluidbeleving en overlastervaring.
Ook als het om geluid gaat, willen de windparken een goede buur zijn en overlast minimaliseren. Daar werken ze dagelijks aan. De parken zijn verplicht zich te houden aan de wettelijke kaders zoals gesteld in de vergunningen. Het eerlijke verhaal is dat windmolens geluid maken en dat het kan gebeuren dat omwonenden overlast ervaren. Tegelijkertijd betekent overlastervaring niet automatisch dat er wetten, regels of (vergunnings)normen worden overschreden. Momenteel worden er door de gemeente Dronten, een turbineleverancier en door Windplan Blauw geluidsmetingen uitgevoerd. Aan de hand van de verzamelde resultaten, in combinatie met de meldingen die de windparken ontvangen, kunnen de parken gerichter kijken naar de technische mogelijkheden om de geluidsoverlast verder te verminderen.

Verschillende opties
De parken onderzoeken verschillende opties. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe generatie uilenveren (dat zijn een soort kartelrandjes die de luchtstromen langs de wieken veranderen), software aanpassingen in de bediening van de turbines en het werken met zogenaamd tegengeluid. Er is tijd nodig om de impact van technische aanpassingen te kunnen vaststellen. Als een technische oplossing bijdraagt aan minder geluidshinder is de intentie om die oplossing breed toe te passen. Over een half jaar worden opnieuw tussentijdse resultaten bekend en ook die bespreekt de gemeente met de inwoners.