Van vrijdag 22 juni tot en met donderdag 8 augustus 2018 lagen het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage. In die periode kon iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 8 augustus 2018 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage lagen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kijk voor meer informatie op de website van bureau energieprojecten.