De initiatiefnemers van Windplanblauw hebben besloten een wijziging voor te stellen in het voorkeursalternatief. De vier turbines aan de Rivierduintocht ten zuiden van de Swifterringweg worden dan verplaatst naar de andere kant van de tocht. Hierdoor komen de molens buiten het Swifterbos te staan. Alle andere turbineposities blijven ongewijzigd. De nieuwe situatie wordt dan als volgt:

Waarom worden de molens verplaatst?
De gemeente Dronten heeft in een zienswijze (28 juni 2018) opgeroepen om de molens buiten het Swifterbos te plaatsen, en daarmee tegemoet te komen aan de wensen en bezwaren van de inwoners van Swifterbant. Datzelfde verzoek deed gemeente Dronten nogmaals in een gesprek op 27 juli en op 31 juli via een brief aan de initiatiefnemers. De gemeente wordt in haar verzoek gesteund door de andere betrokken overheden. De initiatiefnemers van Windplanblauw willen gehoor geven aan de herhaalde verzoeken door voor te stellen het voorkeursalternatief aan te passen en de laatste vier molens van de Rivierduintocht naar de overkant van de tocht te verplaatsen.

Standpunt Windplanblauw
De initiatiefnemers van Windplanblauw betreuren het standpunt van gemeente Dronten en de gevolgen die dit heeft voor het voorkeursalternatief. De initiatiefnemers hebben gestreefd naar plaatsing van molens ín het Swifterbos omdat daarmee, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een sterke kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het bos gerealiseerd kon worden. Uit het milieueffectrapport bleek bovendien dat het plaatsen van de molens op andere plekken slechts een beperkte, niet onderscheidende verbetering of verslechtering van de effecten van het windpark oplevert. Er zijn nu geen afspraken omtrent de verbetering van het Swifterbos.

Wat zijn de vervolgstappen?
De wijziging heeft geen gevolgen voor de huidige planning en procedure van Windplanblauw. De definitieve besluitvorming staat gepland voor oktober 2018.